BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej: Aleksandra Lutomska
pokój 29, tel. 52 3867-961
e-mail: kontrola@umig.naklo.pl

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, w tym badanie i ocena działalności jednostek urzędu pod względem:

1) W zakresie kontroli instytucjonalnej:
 • badanie i ocena działalności i efektywności organizacji pracy, celowości, gospodarności, rzetelności, legalności,
 • opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektu harmonogramu kontroli, który może dotyczyć komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych podmiotów realizujących zadania Gminy, a także udzielonych dotacji,
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem kontroli,
 • przygotowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz czuwanie nad ich wykonaniem,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
2) W zakresie kontroli zarządczej:
 • tworzenie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
 • sporządzanie zbiorczego planu realizacji celów i zadań,
 • koordynowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie i przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej,
 • sporządzanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • przygotowywanie lub współpraca w tworzeniu projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących kontroli zarządczej.


Audyt Wewnętrzny
pokój 29, tel. 52 3867-961

Joanna Motylewska-Retkowska
Genowefa Nasierowska

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią


Do zadań Audytora Wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:

 • prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
 • przygotowywanie rocznego planu audytu;
 • prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej Urzędu;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
 • badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzanie:
  a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
  b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych;
 • ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych;
 • ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
 • określanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
 • przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienie działalności poddanej audytowi;
 • prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu.

metryczka


Wytworzył: Rodryk Szamlewski (6 listopada 2017)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (8 listopada 2017, 09:45:23)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (8 listopada 2017, 09:55:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2369