BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Wydział Organizacyjny

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

e-mail: wor@umig.naklo.pl

Sekretarz: Krzysztof Kopiszka
tel. 52 3867 905
pokój 12
e-mail: sekretarz@umig.naklo.pl

Dyrektor Wydziału:  Emilia Cybulska
tel. 52 3867 916
pokój 27
e-mail: cybulska.emilia@umig.naklo.pl

Kadry:
tel. 52 3867 915
Anna Nelka
Wioleta Szpechcińska-Kakuszke
pokój 25

Promocja:
Tomasz Rogacki
Szymon Niemczewski
Karol Maliński
tel. 52 3867 969
pokój 28

Sprawy Organizacyjne:
Oskar Kałużny
Marcin Kołaczek
tel: 52 3867 914
pokój 27

Sekretariat:
Anna Wolska
Wioletta Janikowska
tel: 52 3867 901
pokój 11

Biuro Rady Miejskiej:
Monika Rzeszut
tel: 52 3867 907
pokój 23
Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy:

  • zapewnienie właściwych warunków materialno-technicznych pracy Burmistrzowi, Radzie Miejskiej i pracownikom Urzędu w wykonywaniu zadań, jak również dbałość o estetykę siedziby Urzędu; 
  • współpraca przy organizowaniu obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Burmistrza; 
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu; 
  • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu; 
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz pełnomocnictw, upoważnień i zaświadczeń udzielonych przez Burmistrza; 
  • nadzorowanie stosowania przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie; 
  • opracowywanie projektów zmian do statutu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią; 
  • prowadzenie systemu szkolenia pracowników; 
  • współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów; 
  • opracowywanie sprawozdań dla Rady Miejskiej z działalności Burmistrza we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy; 
  • wykonywanie zadań bhp i z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej w Urzędzie; 
  • prowadzenie Centralnego Rejestru Umów; 
  • współpraca z Wydziałem Finansowym dotycząca realizacji wydatków i dochodów z zakresu administracji; 
  • promowanie potencjału gospodarczego oraz inwestycji gminnych; 
  • projektowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć dotyczących promocji Gminy; 
  • opracowywanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, gadżety itp.); 
  • organizowanie i współorganizowanie imprez promujących Gminę; 
  • współdziałanie z dyrektorami placówek kultury i sportu, stowarzyszeniami i innymi podmiotami działającymi na rzecz kultury i sportu w Gminie; 
  • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnienie informacji na portalu internetowym Miasta i Gminy; 
  • prowadzenie spraw związanych z kontaktami Gminy z zagranicą; 
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla rozwoju Gminy; 
  • współpraca z przedsiębiorcami z terenu Gminy, w tym prowadzenie bazy danych o przedsiębiorstwach (profil, zakres działania) z terenu Gminy; 
  • prowadzenie dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza; 
  • prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury; 
  • prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki Urzędu; 
  • zarządzanie budynkami Urzędu
                            Kancelaria tajna:
                            • przygotowanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek poczty specjalnej;
                            • przekazywanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu;
                            • archiwizacja dokumentów niejawnych w Urzędzie;
                            • współpraca z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych.                            Sekretariat Burmistrza

                            Adres:
                            Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
                            ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

                            Anna Wolska
                            Wioletta Janikowska
                            pokój 11
                            e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl
                            tel.: 52 3867 901
                            fax: 52 3867 902                            Do zakresu działania Sekretariatu należy: 

                            1) obsługa kancelaryjno-biurowa Burmistrza i Zastępców Burmistrza; 
                            2) współpraca przy organizowaniu obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Burmistrza; 
                            3) koordynowanie spraw związanych z patronatem Burmistrza oraz udziałem Burmistrza w Komitecie Honorowym; 
                            4) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji; 
                            • przygotowywanie materiałów na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, 
                            • protokołowanie posiedzeń Rady Miejskiej, 
                            • przyjmowanie interpelacji, wniosków i zapytań radnych w okresie między sesyjnym oraz przekazywanie ich Burmistrzowi, 
                            • przekazywanie wniosków Komisji Rady Miejskiej do merytorycznego rozpatrzenia oraz nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na wnioski, 
                            • prowadzenie rejestru uchwał i obwieszczeń Rady Miejskiej i przechowywanie ich wraz z protokołami z sesji oraz ich publikacja, 
                            • prowadzenie Rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej, 
                            • przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie;
                            5) organizacja procedury nadawania honorowego obywatelstwa miasta; 
                            6) organizacja wyborów ławników sądowych.
                            Biuro Rady Miejskiej

                            Adres:
                            Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
                            ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią,

                            Monika Rzeszut
                            pokój 23
                            e-mail: radamiejska@umig.naklo.pl
                            tel.: 52 3867 907                            Do podstawowych zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

                            • obsługa kancelaryjno – biurowa Rady i jej komisji
                            • gromadzenie materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji;
                            • protokołowanie posiedzeń Rady;
                            • przyjmowanie interpelacji, wniosków i zapytań radnych w okresie między sesyjnym oraz przekazywanie ich Burmistrzowi;
                            • prowadzenie rejestru uchwał Rady i przechowywanie ich wraz z protokołami z sesji;
                            • prowadzenie  rejestru aktów prawa miejscowego oraz ich publikacja;
                            • prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Rady;
                            • kierowanie uchwał Rady do podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie;
                            • organizacja procedury nadawania honorowego obywatelstwa miasta;
                            • organizacja wyborów ławników sądowych.

                            metryczka


                            Wytworzył: UMiG (12 sierpnia 2011)
                            Opublikował: Krzysztof Haberski (12 sierpnia 2011, 11:24:28)

                            Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (18 listopada 2019, 10:33:44)
                            Zmieniono: aktualizacja

                            rejestr zmian tej informacji »


                            Liczba odsłon: 18403