Programy

Programy

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2028 

Niniejszy Program stanowi szczegółową diagnozę stanu środowiska przyrodniczego, a na podstawie określonych zagrożeń, przedstawia konkretne działania zmierzające do poprawy jego stanu i ustala harmonogram ich [...]

Aktualizacja „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 - 2032”- odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Nakło nad [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025.

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. [...]

Zmiana "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią"

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dla zmiany "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią" [...]

Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowewgo dla arsenu – aktualizacja

Gmina Nakło nad Notecią objęta jest zaktualizowanym  programem ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowewgo dla arsenu. [...]

Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko – pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Gmina Nakło nad Notecią objęta jest planem działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko – pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.Plan został przyjęty [...]

Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu.

Gmina Nakło nad Notecią objęta jest programem ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu. Program został przyjęty przez Sejmik Województwa [...]

Nowy plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią

Informujemy, że dnia 30 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła uchwałę nr XXIII/482/2016 w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią". Pierwszy „Plan gospodarki [...]

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią

Głównym celem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią” jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, [...]

Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu.

UCHWAŁA NR LIV/834/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko [...]

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło n.Not. na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

    Informujemy, że dnia 30 stycznia 2014 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła uchwałę nr XL/827/2014 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata [...]

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przyjętego dnia 30 grudnia 2004 r. przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią – Uchwałą Nr XXVIII/266/2004 w spr. przyjęcia [...]

Program ochrony powietrza

   Gmina Nakło nad Notecią objęta jest programem ochrony powietrza (POP) dla strefy kujawsko-pomorskiej, w której stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu. Strefa kujawsko-pomorska obejmuje obszar [...]

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2011-2032”

Informujemy, że dnia  29 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła uchwałę nr XV/319/2011 w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy [...]

Programy

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ, LISTOPAD 2008 r.Zamawiający:Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad NoteciąWykonawca:WELLINGTONos. Powstan Narodowych 21/461-214 PoznanKierownik Projektu:mgr Joanna [...]

metryczka