BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Straż Miejska

Adres:
Straż Miejska Nakło nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 50, 89-100 Nakło nad Notecią
tel./fax 52 386-05-98 | tel. kom. Komendanta 662 199 224
tel. alarmowy 986
e-mail: straz.miejska@umig.naklo.pl
e-mail Komendanta: frackowiak.roman@umig.naklo.pl


Komendant Straży: Roman Frąckowiak

Godziny służby:
poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00
sobota 7:00 - 15:00

Patrole wspólnie z policją

poniedziałek - piątek 6:00 - 14:00
piątek - sobota 22:00 - 6:00ZADANIA:

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Do zadań straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
 1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

UPRAWNIENIA:

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
 5. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 6. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 7. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 8. wydawania poleceń,
 9. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 10. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.


Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie.

Środkami przymusu bezpośredniego są:

1) Siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony

Siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony można stosować w celu odparcia czynnej napaści lub zmuszenia do wykonania polecenia albo ujęcia osoby.

Używając siły fizycznej, nie zadaje się uderzeń, chyba że działa się w:

a) obronie koniecznej,
b) celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub mienie.

2) Kajdanki
Kajdanki można stosować wobec osób ujętych oraz podczas doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, w celu:
a) udaremnienia ucieczki osoby ujętej lub osoby mogącej stwarzać swym zachowaniem zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,
b) zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi.

Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z przodu, a osobom zachowującym się agresywnie na ręce trzymane z tyłu.

Kajdanki zakłada się tak, aby nie tamowały obiegu krwi.

Nie stosuje się kajdanek wobec osób, które nie ukończyły 17 lat, z wyjątkiem nieletnich w wieku powyżej 15 lat podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego wymienionego w art. 10 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

3) Pałki obronne wielofunkcyjne

Pałka obronna wielofunkcyjna może być stosowana w przypadku:
a) odpierania czynnej napaści,
b) pokonywania czynnego i biernego oporu,
c) przeciwdziałania niszczeniu lub kradzieży mienia.

Nie zadaje się:

a) uderzeń i pchnięć pałką obronną wielofunkcyjną w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie wrażliwe części ciała, a także nie stosuje się na te części ciała blokady i nie zakłada się dźwigni,
b) uderzeń rękojeścią pałki obronnej wielofunkcyjnej,
c) uderzeń i pchnięć pałką obronną wielofunkcyjną wobec osób, którym założono kajdanki, które stawiają bierny opór lub wobec osób, które obezwładniono paralizatorem elektrycznym.

 Wolno zadawać uderzenia pałką obronną wielofunkcyjną we wszystkie części ciała w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie.

4) Psy i konie służbowe

Pies służbowy może być użyty w przypadku:

a) odpierania czynnej napaści,
b) pokonywania czynnego oporu,
c) w pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa oraz udaremnienia jej ucieczki.

Psu służbowemu zakłada się kaganiec.

Pies służbowy może być wykorzystany bez kagańca tylko wobec osoby posiadającej broń palną lub inny niebezpieczny przedmiot w celu odparcia czynnej napaści.

Koń służbowy może być użyty w przypadku:
a) odpierania czynnej napaści,
b) pokonywania czynnego oporu,
c) w czasie ujęcia osoby oraz udaremnienia jej ucieczki,
d) przywracania porządku publicznego naruszonego podczas zbiegowiska publicznego lub przez wykroczenie o charakterze chuligańskim.

5) Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – tzw Paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.).

6) Ręczne miotacze gazu
Paralizatory elektryczne oraz ręczne miotacze gazu można stosować w przypadku:
a) odpierania czynnej napaści,
b) bezpośredniego pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
c) przeciwdziałania niszczeniu lub kradzieży mienia,
d) dokonywania ujęcia osoby,
e) udaremnienia ucieczki osoby ujętej.

Paralizatorów elektrycznych używa się zgodnie z instrukcją obsługi opracowaną przez producenta, na umięśnione części ciała, z wyłączeniem klatki piersiowej w okolicy serca i okolic stawów kostnych.

Ręcznego miotacza gazu używa się zgodnie z instrukcją obsługi opracowaną przez producenta, przy czym wylot dyszy ręcznego miotacza gazu powinien być skierowany poniżej twarzy osoby, w stosunku do której jest używany, oraz powinien znajdować się przynajmniej około 50 cm od tej osoby. Nie używa się ręcznego miotacza gazu w pomieszczeniach zamkniętych.

Czas użycia paralizatora elektrycznego oraz ręcznego miotacza gazu wynosi około sekundy.

Strażnik może stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.

Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały zastosowane.

Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane po uprzednim wezwaniu do zachowania się zgodnego z prawem oraz po bezskutecznym uprzedzeniu o ich użyciu.

Strażnik może odstąpić od wzywania do zachowania zgodnego z prawem oraz od uprzedzenia o użyciu środków przymusu bezpośredniego, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia, a także mienia.

Od dalszego stosowania środków przymusu bezpośredniego odstępuje się, gdy osoba, wobec której użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom.

Można stosować jednocześnie różne środki przymusu bezpośredniego, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.

Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności można stosować tylko siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających.

Jeżeli wskutek użycia środka przymusu bezpośredniego nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia osoby, strażnik jest obowiązany niezwłocznie udzielić tej osobie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby lub na jej prośbę – zapewnić pomoc lekarską.

7) Broń palna bojowa

Straż może otrzymać świadectwo broni, na zasadach określonych w przepisach art. 29 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, na broń palną bojową oraz przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej do wykonywania zadań :
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej bojowej, przy wykonywaniu zadań określonych w pkt. a) i b).
 1. W celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie strażnika lub innej osoby.
 2. Przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby,
 3. Przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną bojową strażnikowi,
 4. W celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój ochraniający przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne.

Dopuszczenie strażnika do wykonywania zadań z bronią palną bojową i przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, następuje na wniosek komendanta straży, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwy organ Policji.

Obowiązki:

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminny.

Strażnik przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 12, jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.

Do obowiązków strażnika należy w szczególności:
 1. Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 2. Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej.
 3. Zachowanie tajemnicy prawnie chronionej.
 4. Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.
 5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
 6. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 7. Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym że nie mają prawa do strajku.
W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.
Dzień 29 sierpnia jest Dniem Straży Gminnej.

Opracowano na podstawie :USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
Dziennik Ustaw nr 123 z 1997 poz. 779 zm. Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1190; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 803; Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228; Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13.

Obowiązuje od: 2011-03-01
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią w 2014 r. (1424kB) pdf


metryczka


Wytworzył: UMiG (16 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (16 sierpnia 2011, 13:18:39)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (9 marca 2015, 12:36:53)
Zmieniono: sprawozdanie za rok 2014

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15544