BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Wydział Finansowo Budżetowy

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
biuro nr: 3,3a,4,4a,14,15,15a,15b, kasa
tel. 52 3867-930
e-mail: finanse@umig.naklo.pl

Skarbnik: Tomasz Angielczyk
tel. 52 3867-906,
biuro nr:15a
e-mail: skarbnik@umig.naklo.pl

Dyrektor Wydziału Finansowo Budżetowego,
Referat Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej:
Hanna Kozłowska

tel. 52 3867-932
biuro nr: 4a
email: kozlowska.hanna@umig.naklo.pl

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Kamila Król

tel. 52 3867-935,
biuro nr: 3a
email: krol.kamila@umig.naklo.pl


Referat Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej

Kasa:
Katarzyna Topolska - Podinspektor ds. obsługi kasowej
Karolina Pozorska - Młodszy referent ds. obsługi kasowej
tel. 52 3867-944

Katarzyna Pierzyńska - Inspektor ds. księgowości wydatków budżetowych
Ewa Mazgaj - Inspektor ds. księgowości wydatków budżetowych
tel. 52 3867-940

Katarzyna Pogoda - Inspektor ds. podatku od towarów i usług (VAT)
tel. 52 3867-942
biuro nr: 4

Ewa Muszyńska - Inspektor ds. płacowych
tel. 52 3867-939
Magdalena Wojciechowska - Inspektor ds. obsługi bankowej oraz płac
tel. 52 3867-925
biuro nr:15b

Maria Kaminska-Miś - Inspektor ds. księgowości dochodów budżetowych
Katarzyna Kowalska - Inspektor ds. funduszu sołeckiego oraz organizacji pozarządowych
tel. 52 3867-941
Natalia Duchalska - Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej
tel. 52 3867-931
biuro nr: 15


Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Bożena Muszyńska - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel. 52 3867-933
Sławomira Czelińska - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel. 52 3867-934
Barbara Rybarczyk - Inspektor ds. księgowości dochodów budżetowych
tel. 52 3867-938
Karina Świtalska - Inspektor ds. księgowości dochodów budżetowych
tel. 52 3867-937
biuro nr: 3

Joanna Czerwińska - Inspektor ds. windykacji budżetowej
Renata Jelińska-Nosek - Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
tel. 52 3867-943
biuro nr: 14


Formularze i wnioski

Do zadań Wydziału Finansowo Budżetowego należy w szczególności obsługa finansowo- księgowa budżetu Gminy Nakło nad Notecią i Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych.

Do zadań Referatu Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej należy w szczególności:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy i Urzędu,
 • prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie ewidencji planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji przychodów i kosztów,
 • prowadzenie obsługi kasowej i bankowej obrotu gotówkowego i bezgotówkowego Urzędu,
 • kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • regulowanie zobowiązań poprzez realizację poleceń przelewów i dokonywanie wypłat gotówkowych, rozliczanie kosztów podróży służbowych i zaliczek, 
 • przekazywanie środków finansowych oraz dotacji dla jednostek organizacyjnych i innych podmiotów,
 • rozliczanie środków przekazanych na realizację zadań zleconych, dotacji i subwencji pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie spraw związanych z wydatkami w zakresie naliczania i sporządzania list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji i wypłat: wynagrodzeń, ekwiwalentów, ryczałtów, diet oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenie i umów o dzieło,
 • prowadzenie spraw i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • prowadzenie spraw i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) Gminy z Urzędem Skarbowym oraz w ramach centralizacji z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
 • sprawowanie bieżącego monitoringu finansowego nad realizacją planu dochodów i wydatków Urzędu,
 • ewidencja i przechowywanie przekazanych depozytów oraz wadium,
 • prowadzenie planu finansowego budżetu Gminy i Urzędu, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych na podstawie danych ewidencji księgowej oraz transmisja danych w systemie SJO Besti@,
 • przygotowywanie materiałów i analiz do projektu budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 • okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji w zakresie weryfikacji i potwierdzenia stanu sald kont księgowych,
 • prowadzenie spaw związanych z funduszem sołeckim w zakresie rozliczeń i ewidencji realizacji planu finansowego oraz sprawozdawczości,
 • naliczanie odpisu oraz prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • kształtowanie i przestrzeganie polityki rachunkowości oraz procedur,
 • przygotowywanie materiałów i analiz do projektów aktów prawnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie budżetu oraz zasad gospodarki finansowej.

Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy:
 • prowadzenie spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej,
 • dokonywanie przypisów należności, odpisów, korekt i zmian w podatkach i opłatach lokalnych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej, analitycznej (szczegółowej) podatków i opłat lokalnych,
 • bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie czynności windykacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej, analitycznej (szczegółowej) oraz windykacji niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielenia pomocy publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z inkasentami,
 • przygotowywanie decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych,
 • wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach podatkowych oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
 • przygotowywanie materiałów i analiz do projektów aktów prawnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym procedur.
 

metryczka


Wytworzył: UMiG (12 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (12 sierpnia 2011, 12:22:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kowalska (11 września 2020, 12:30:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19962