Zakres działań i zadania gminy


1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa powyżej, należy do gminy.
2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
· ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
· gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
· wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
· działalności w zakresie telekomunikacji,
· lokalnego transportu zbiorowego,
· ochrony zdrowia,
· pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
· wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
· gminnego budownictwa mieszkaniowego,
· edukacji publicznej,
· kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
· kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
· targowisk i hal targowych,
· zieleni gminnej i zadrzewień,
· cmentarzy gminnych,
· porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
· utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
· polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
· wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
· promocji gminy,
· współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
· współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
3. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
4. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
5. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
6. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
6a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu
właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego
6b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień rozpatruje sąd powszechny.
7. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w punkcie 5, 6, 6a.
8. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w punkcie 7 określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
9. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w punkcie 8, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
10. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
11. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
12. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
13.  Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w punkcie 2, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
14.  Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
15.  Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Szczygielska (29 maja 2012)
Opublikował: Aleksandra Szczygielska (29 maja 2012, 12:42:42)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szczygielska (29 maja 2012, 12:51:31)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14431