Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Wydział Spraw Obywatelskich

1. Rejestr mieszkańców / Rejestr PESEL - prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.Podstawa prawna:Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 388).Zakres gromadzonych informacji:1) nazwisko [...]

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

1. Ewidencja przeprowadzonych kontroli wewnętrznychPodstawa prawna:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie [...]

Zespół ds. Infrastruktury Drogowej

1. Ewidencja obiektów mostowych położonych w drogach gminnychPodstawa prawna:Art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn.zm.).Zakres gromadzonych informacji:Kartoteka obiektów mostowych, [...]

Referat Gospodarki Przestrzennej

1. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnymPodstawa prawna:Art. 50 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199); [...]

Wydział Finansowy

1. Rejestr sprzedaży VATPodstawa prawna:Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054Zakres gromadzonych informacji:1) Liczba porządkowa, 2) symbol, numer dokumentu 3) data wystawienia/ data [...]

Biuro Rady Miejskiej

1. Rejestr uchwał Rady MiejskiejPodstawa prawna:ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania [...]

Biuro Obsługi Mieszkańców

1. Rejestr korespondencji przychodzącejPodstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu [...]

Rejestr Instytucji Kultury

Nakielski Ośrodek Kultury [...]

metryczka