Klauzula informacyjna RODO


INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Planowanie Przestrzenne
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych  jest:
Burmistrz Gminy Nakło nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7; Nakło nad Notecią
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem spełnienia wymogów prawnych oraz realizacji zadań publicznych.
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235) 
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz.67 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Wydziałów Urzędu, spółek i innych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz umowę powierzenia, w zależności od konieczności wynikającej z realizowanych zadań publicznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani użyte do zautomatyzowanego profilowania
7. Posiada Pan/ Pani prawo do:
   a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania które nie ma wpływu na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych
   b. dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle pochodzenia,
   c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby),
   d. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
   e. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
8. Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta arnold.partner@gmail.com
 
                                                                                                         BURMISTRZ
                                                                                                     Sławomir Naperała

metryczka


Wytworzył: Arnold Paszta (21 października 2019)
Opublikował: Rafał Leppert (21 października 2019, 14:01:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3746