BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
pokój 13

e-mail: wks@umig.naklo.pl
ochrona.srodowiska@umig.naklo.pl

Dyrektor Wydziału: Anna Nowak
tel. 52 3867 972
e-mail: nowak.anna@umig.naklo.pl

Radosław Sztubiński - Inspektor ds. ochrony środowiska  52 3867 973

Tomasz Bembnista  - Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku, cmentarzy komunalnych, miejsc pamięci narodowej oraz cmentarnictwa wojennego 52 3867 976
Ewelina Szmaglińska - Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami 52 3867 975

Piotr Domżalski (Dariusz Kołaczek) - Inspektor ds. ochrony przyrody, zieleni i leśnictwa oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami: 52 3867 974


Formularze i wnioski:
Ochrona środowiska
Gospodarka komunalna

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej: 
 • prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie, 
 • nadzór nad prowadzeniem zadań związanych z targowiskami, składowiskami odpadów komunalnych oraz szaletami publicznymi, 
 • realizacja zadań Gminy związanych z ochroną zwierząt, w tym współpraca ze Strażą Miejską w zakresie opieki i postępowania z bezdomnymi zwierzętami, 
 • realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej w części dotyczącej wydziału;
2. W zakresie ochrony środowiska i zieleni: 
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku, 
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, 
 • prowadzenie spraw w zakresie programów dofinansowania kosztów inwestycji dotyczących ochrony środowiska, 
 • prowadzenie spraw w zakresie planowania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej, 
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie, 
 • tworzenie nowych i utrzymywanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień, 
 • realizacja zadań Gminy w zakresie leśnictwa i łowiectwa, 
 • prowadzenie spraw w zakresie sporządzania, raportowania planów i programów dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, 
 • administracja i utrzymanie form ochrony przyrody;
3. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

4. Realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów ustawowych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych; 

5. Realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów ustawowych dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, w szczególności organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi - po powierzeniu przez Wojewodę; 

6. Realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów ustawowych dotyczących  Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; 

7. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem właścicielskim w zakresie działalności spółek, których udziałowcem jest Gmina.

metryczka


Wytworzył: UMiG (12 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (12 sierpnia 2011, 12:32:25)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (14 stycznia 2020, 08:52:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30675