Pomoc dla przedsiębiorców - odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje, że w związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-02), pragnie skierować pomoc do Przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zmianami). Rozporządzenie ogranicza funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umożliwia Przedsiębiorcom skorzystanie z ulg w regulowaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Pomoc ma na celu ograniczenie uciążliwości wynikających z sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się Przedsiębiorcy, a w szczególności prowadzący działalność gospodarczą, ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania, m.in.:
 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów sportowych, klubów tanecznych, nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z konsumpcją i podawaniem napojów;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego  zakwaterowania;
 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
lub prowadzący handel detaliczny:
 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne.
 
 
Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości poprzez:
 • odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres od 3 do 9 miesięcy,
 • rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat – maksymalnie 9 rat miesięcznych,
 • umorzenie odsetek za zwłokę naliczanych od zaległości podatkowych począwszy od miesiąca marca 2020 r.
Przedsiębiorca wraz z wnioskiem (do pobrania) (57kB) word powinien załączyć wymagane dokumenty, których wzory zamieszczamy poniżej:
 1. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis. (do pobrania) (34kB) word
 2. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (do pobrania) (150kB) excel
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). (do pobrania) (23kB) word
 4. Sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych (np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, decyzje urzędu skarbowego w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej, PIT-36, bilanse, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe).
 5. Dokumenty/sprawozdania finansowe  z prowadzonej działalności gospodarczej według stanu za I kwartał 2020 roku obrazujące utratę płynności finansowej.

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 roku. Poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
 
Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
 
Uwaga!
Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się nie przewiduje się dostarczania wniosków osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.
Organ podatkowy dąży do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do organu podatkowego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 139-140 ustawy Ordynacja podatkowa). Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie zgodnie z art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od ww. zasady, gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kowalska (5 maja 2020)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (5 maja 2020, 14:57:52)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kowalska (5 maja 2020, 15:39:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 972