Zadania ZOOR

Zadania pionu organizacyjno-oświatowego:

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników ZOOR i dyrektorów szkół.
2. Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników.
3. Dokonywanie zestawień, syntez, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia w ZOOR
i szkołach.
4. Kompletowanie wniosków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli - emerytów.
5. Prawidłowa gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
6. Prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych.
7. Prowadzenie spraw związanych z procedurą na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.
8. Przygotowywanie spotkań i narad z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych.
9. Prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami będącymi w budynkach szkolnych.
10. Organizowanie konkursów na dyrektorów szkół.
11. Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów.
12. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w sieci szkół.
13. Wykonywanie innych czynności wynikających z Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
14. Prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
15. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
16. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji stypendiów dla uczniów.
17. Prowadzenie ewidencji oświatowych placówek niepublicznych.
18. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”.
19. Prowadzenie spraw związanych z wpisem, odmową wpisu i wykreśleniem z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu przedmiotowego wpisu.
20. Prowadzenie spraw związanych z wpisem i wykreśleniem z wykazu dziennych opiekunów.
21. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.
22. Przeprowadzenie konkursów ofert na dziennych opiekunów.
23. Utrzymanie czystości w siedzibie ZOOR.

Zadania pionu finansowo-księgowego:

1. Prawidłowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych.
2. Opracowywanie, sporządzanie i składanie sprawozdawczości budżetowej.
3. Prawidłowa realizacja rozliczeń pieniężnych.
4. Prawidłowa gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
5. Przygotowywanie materiałów dotyczących spraw finansowych.
6. Analiza wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji Zespołu.
7. Prowadzenie spraw związanych z subwencją oświatową dla gminy Nakło nad Notecią.
8. Dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych.
9. Prowadzenie rachunkowości w Zespole i opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących jej prowadzenia.
10. Prowadzenie spraw dotyczących dotowania oświatowych placówek niepublicznych.
11. Sporządzanie projektów planów finansowych szkół przy udziale ich dyrektorów.
12. Sporządzanie analiz i prognoz dotyczących całokształtu działalności finansowej Zespołu.
13. Prowadzenie archiwum.
14. Prowadzenie kasy Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji
15. Prowadzenie gospodarki materiałowej.
16. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Urzędem Gminy i ZUS.
17. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników gminnej oświaty.
18. Prowadzenie obsługi księgowej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
19. Prowadzenie spraw ubezpieczeń.
20. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu finansów i księgowości.
21. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek mieszkaniowych.

Zadania pionu sportowego:


1. Administrowanie obiektów przekazanych w trwały zarząd Zespołowi.
2. Inicjowanie różnych form wypoczynku i rekreacji.
3. Koordynowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.
4. Organizacja cyklicznych, wpisanych w tradycje miasta zawodów sportowych np. Turnieju Halowej Piłki Nożnej im. M. Kensego, Biegów Ulicznych im. K. Biniakowskiego, Nakielskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej.
5. Analiza stanu bazy sportowo-rekreacyjnej gminy.
6. Współpraca z podmiotami powołanymi do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej działającymi na terenie gminy.
7. Pozyskiwanie środków, w tym zwłaszcza ze źródeł pozabudżetowych, przeznaczonych na sfinansowanie zadań określonych w planie pracy.
8. Przygotowywanie planów, wykazów i harmonogramów imprez sportowych.
9. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem posiadanych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
10. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży.
11. Planowanie i organizacja sportu szkolnego we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego.
12. Promowanie sportu szkolnego i gminnego.
13. Propagowanie idei aktywnego spędzania czasu wolnego.
14. Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie spraw związanych z ekologią.

metryczka


Wytworzył: Gabriela Waszkiewicz (12 maja 2015)
Opublikował: Paulina Bielec-Siara (12 maja 2015, 09:49:13)
Podmiot udostępniający: Redaktor ZOOR

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2365