Wydział Spraw Obywatelskich

1. Rejestr mieszkańców / Rejestr PESEL - prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • Podstawa prawna:
Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 388).
 • Zakres gromadzonych informacji:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
4) data urodzenia;
5) miejsce urodzenia;
6) kraj urodzenia;
7) stan cywilny;
8) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
9) płeć;
10) numer PESEL;
11) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
12) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
13) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
14) adres i data zameldowania na pobyt stały;
15) kraj miejsca zamieszkania;
16) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
17) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
18) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
19) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
20) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
21) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
22) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
23) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
24) seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
25) data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu;
26) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony".
 • Zasady udostępniania danych:
Na wniosek – dane statystyczne - dotyczące ilości mieszkańców, grup wiekowych, zameldowanych na pobyt stały, czasowy na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Dane osobowe chronione ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) udostępnia się, w o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, następującym podmiotom: 1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
Dane mogą być udostępnione:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) , wydaje się, w formie zaświadczenia, pełny odpis danych dotyczących tej osoby. Dane osobowe podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w art. 46 do art. 56 ustawy o ewidencji ludności w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Udostępnia się je na podstawie wniosku składanego na odpowiednim formularzu, którego wzór określa rozporządzenie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450 ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Rejestr zamieszkania cudzoziemców

 • Podstawa prawna:
Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 388).

 • Zakres gromadzonych informacji:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) kraj urodzenia;
5) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;
6) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
7) adres nowego miejsca pobytu stałego;
8) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
9) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.
10) adres miejsca pobytu stałego;
11) adres miejsca pobytu czasowego;
12) deklarowany okres pobytu;
13) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, o ile go posiadał;

 • Zasady udostępniania danych:
Na wniosek – dane statystyczne - dotyczące ilości mieszkańców, grup wiekowych, zameldowanych na pobyt stały, czasowy na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

Dane osobowe chronione ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) udostępnia się,o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
Dane mogą być udostępnione: 1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. Na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) , wydaje się, w formie zaświadczenia, pełny odpis danych dotyczących tej osoby. Dane osobowe podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w art. 46 do art. 56 ustawy o ewidencji ludności w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Udostępnia się je na podstawie wniosku składanego na odpowiednim formularzu, którego wzór określa rozporządzenie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Rejestr wyborców

 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( t.j. Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm).
 • Zakres gromadzonych informacji:
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.Rejestr wyborców w części A zawiera:

1) dane osobowe obywateli polskich zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały oraz informacje dodatkowe do danych osób zameldowanych lub ostatnio zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały:
a) co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania albo informację o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej,
b) wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie,
c) wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały, umieszcza się informację dodatkową po otrzymaniu
zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 § 3 lub art. 21 § 1 Kodeksu wyborczego, albo informacji o pozbawieniu prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przekazanej przez właściwy organ tego państwa.
2) zbiór informacji dodatkowych obejmujący dane osobowe obywateli polskich, o których mowa
w art. 19 Kodeksu wyborczego, wpisanych, na podstawie decyzji, do rejestru wyborców w miejscu
 stałego zamieszkania oraz informacje dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2

Rejestr wyborców w części B zawiera zbiór informacji dodatkowych obejmujący dane osobowe
obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkałych na obszarze gminy, wpisanych do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków oraz informacje dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2..
 • Zasady udostępniania danych:
Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze. Dane statystyczne o ilości wyborców uprawnionych do głosowania udostępniane na wniosek. Zasady udostępniania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U .z 2011 r Nr 158, poz. 941 z późn. zm). Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Potwiewrdza to również wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2012 roku (syg. V CSK 173/11), który wskazał, że ogólne zasady udostępniania informacji publicznej zawartej w  ustawie o dostępie do informacji publicznej mają zastosowanie również do rejestru wyborców.  Wszystkie dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Rejestr  mężczyzn / kobiet  urodzonych w danym roku, objętych rejestracją

 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 144 z późn. zm),  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. (Dz .U. Nr 202, poz.1565  z późn. zm) w sprawie rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia  kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

 • Zakres gromadzonych informacji:
Zakres danych określa art. 31 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 144 z późn. zm),  tj.
1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
4) data urodzenia;
5) miejsce urodzenia;
6) stan cywilny;
7) płeć;
8) numer PESEL;
9) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
10) adres i data zameldowania na pobyt stały;
11) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
12) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
13) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
14) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
15) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
16) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

 • Zasady udostępniania danych:
Wszystkie dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i mogą być udostępniane zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz.1565  z późn. zm) - jedynie Prezesowi Rady Ministrów. ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej, wojewodom oraz szefom wojewódzkich sztabów wojskowych lub wojskowym komendantom uzupełnień , a także osobom upoważnionym i działającym w imieniu tych organów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej.

 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 144 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku (Dz.U. z 2009 r.,Nr 202, poz. 1566 z późn. zm) w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej.
 • Zakres gromadzonych informacji:
Zakres danych określa art. 32 ust. 9 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 144 z późn. zm),  tj. a) nazwisko,
b) imię lub imiona,
c) nazwisko rodowe,
d) numer ewidencyjny PESEL,
e) miejsce urodzenia,
f) serię i numer dowodu osobistego,
g) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
h) adres do korespondencji.
 • Zasady udostępniania danych:
Wszystkie dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i mogą być udostępniane zgodnie z § 10 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz.1566 z późn. zm.) - jedynie osobom upoważnionym i działającym w imieniu Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, wojewodzie lub szefom wojewódzkich sztabów wojskowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. Rejestr wykonanych w czasie pokoju świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

 • Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz.1872 z późn. zm.) i § 20 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia  5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm), Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 144 z późn. zm).

 • Zakres gromadzonych informacji:
Imię i nazwisko osoby (świadczeniodawcy), adres zamieszkania. Nazwa i adres posiadacza rzeczy ruchomej lub nieruchomości.

 • Zasady udostępniania danych:
Dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) Udostępnienie danych następuje na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i w zakresie zgromadzonych danych w rejetrze, na pisemny wniosek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


7. Rejestr wydanych w czasie pokoju decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

 • Podstawa prawna:
§ 41 ust. 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz.1872 z późn. zm.) i § 20 ust. 2 Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia  5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm), Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 144 z późn. zm).
 • Zakres gromadzonych informacji:
Imię i nazwisko osoby (świadczeniodawcy), adres zamieszkania.Nazwa i adres posiadacza rzeczy ruchomej lub nieruchomości.

 • Zasady udostępniania danych:
Dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) Udostępnienie danych następuje na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i w zakresie zgromadzonych danych w rejetrze, na pisemny wniosek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. Planowanie w zakresie spraw obronnych - Plan akcji kurierskiej (doręczania kart powołania w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny)

 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 144  z późn. zm).  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 3).

 • Zakres gromadzonych informacji:
1. Imienny wykaz osób upoważnionych do uruchomienia Akcji Kurierskiej z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy
• imię i nazwisko
2. Wykaz osób upoważnionych do rozwinięcia i kierowania Akcji Kurierskiej
• imię i nazwisko , adres zamieszkania  i numer telefonu
 1) kierującego urzędem i jednocześnie kierującego akcja kurierską
 2) kierującego akcja kurierską
 3) wyznaczonego do udziału w akcji pracownika urzędu
3. Wykaz kurierów – łączników i kurierów wykonawców UMiG
• Imię i nazwisko, nr telefonu ( służbowy i prywatny) , adres zamieszkania
4. Wykaz kurierów i ich zastępców
• Imię i nazwisko, nr telefonu ( służbowy i prywatny), adres zamieszkania, miejsce pracy, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej, data uprawomocnienia decyzji
5. Wykaz posiadaczy środków transportu na potrzeby AK
• Imię i nazwisko, nr telefonu (służbowy i prywatny) liczba i rodzaj środków transportowych , nr rejestracyjny pojazdu,
• Adres zamieszkania
  1) kierownika zakładu pracy
  2) dyspozytora środków transportu
  3) kierowcy
  6. Spis sołectw i sołtysów
• Nazwa sołectwa, imię i nazwisko, adres, numer telefonu • Zasady udostępniania danych:
Wszystkie dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)  Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową. Informacja niejawna.  Plan akcji kurierskiej zawiera wiadomości niejawne i jest oznaczony klauzulą „zastrzeżone”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


9. Plan Obrony Cywilnej Wydział Spraw Obywatelskich.

 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 144  z późn. zm), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
 • Zakres gromadzonych informacji:
Zgodnie z  Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27.12.2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,   Plany obrony cywilnej opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.      Plan obrony cywilnej składa się z:
a) planu głównego;
b) procedur postępowania;
c) załączników funkcjonalnych;
d) informacji uzupełniających.                                                       
Zakres gromadzonych danych - Formacje Obrony Cywilnej - karty przydziału do obrony cywilnej, Imię i nazwisko , stopień wojskowy, imię ojca, data urodzenia, adres, nr  telefonu, funkcja.
 • Zasady udostępniania danych:
Na wniosek. Wszystkie dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


10. Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie - Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego

 • Podstawa prawna:
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.(tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 1166).

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane zawarte w art. 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) tj. W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą następujące elementy:
1) plan główny zawierający:
a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,
b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,
c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,
d) zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.);
2) zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:
a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,
b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,
c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,
d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b;
3) załączniki funkcjonalne planu głównego określające:
a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,
b) organizację łączności,
c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,
e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,
f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,
g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,
h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,
i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
j) procedury uruchamiania rezerw państwowych,
k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego,
l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

 • Zasady udostępniania danych:
Na wniosek. Wszystkie dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Rejestr przeprowadzonych Zgromadzeń Publicznych.

 • Podstawa prawna:
Art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (tj.  Dz.U. z 2013 r. poz. 397 z póź. zm.).
 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane zawarte w art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 397 z póź. zm) tj. Informacje dotyczące organizatora zgromadzenia (imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie; adres przewodniczącego zgromadzenia), informacje o zgromadzeniu.
 • Zasady udostępniania danych:
Na wniosek. Wszystkie dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


12. Rejestr Imprez Masowych

 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.).

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane zawarte w Ustawie  z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.) w art. od 24 do 30.

 • Zasady udostępniania danych:
Na wniosek. Wszystkie dane podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


13. Rejestr Dowodów Osobistych.

 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.  o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 Nr 167, poz. 1131).
 • Zakres gromadzonych informacji:
1) numer PESEL;
2) nazwisko i imię (imiona);
3) nazwisko rodowe;
4) imię ojca;
5) imię i nazwisko rodowe matki;
6) datę i miejsce urodzenia;
7) płeć; 8) fotografię, o której mowa w art. 29 ustawy o dowodach;
9) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
a) numer wniosku,
b) datę złożenia wniosku,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status wniosku,
e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
10) dane dotyczące dowodu osobistego:
a) serię i numer dowodu osobistego,
b) datę ważności,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status dowodu osobistego:
– datę wydania,
– datę przekazania do organu gminy,
– datę przyjęcia w organie gminy,
– datę odbioru przez obywatela,
– datę unieważnienia,
– przyczynę unieważnienia,
– oznaczenie organu unieważniającego,datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,
e) przyczynę wydania dowodu osobistego,
f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,
g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
11) dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:
a) serię i numer blankietu,
b) przyczynę wybrakowania blankietu,
c) datę wybrakowania blankietu,
d) przyczynę utraty blankietu,
e) datę utraty blankietu,
f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
12) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;
13) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.
 • Zasady udostępniania danych:
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organy gmin. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:
1) w trybie pełnej teletransmisji danych;
2) w trybie ograniczonej teletransmisji danych;
Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–12,
b) sądy;
2) inne podmioty – jeżeli:
a) wykażą w tym interes prawny, lub
b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
metryczka


Wytworzył: Wydział Spraw Obywatelskich (9 lutego 2016)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (9 lutego 2016, 14:02:26)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (26 lutego 2016, 11:26:12)
Zmieniono: dodano kolejne rejestry

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1345