Referat Gospodarki Przestrzennej

1. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

 • Podstawa prawna:
Art. 50 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199); Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.); Rozpoarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. Nr 130 poz. 1385)
 • Zakres gromadzonych informacji:
- nazwa organu wydającego decyzję
- nr decyzji i data jej wydania
- nazwa i adres wnioskodawcy
- rodzaj inwestycji
- streszczenie ustaleń decyzji
- określenie terenu inwestycji
- wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji
- uwagi

 • Zasady udostępniania danych:
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na:
1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.),
2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw.,
3. art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. zm.),
4. art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

 • Podstawa prawna:
Art. 67. ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 199); Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. Nr 130 poz. 1385)

 • Zakres gromadzonych informacji:
- nr decyzji i data jej wydania
- nazwa i adres wnioskodawcy
- oznaczenie nieruchomości
- streszczenie ustaleń decyzji
- wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji
- uwagi

 • Zasady udostępniania danych:
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na:
1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.),
2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw.,
3. art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. zm.),
4. art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Rejestr planów miejscowych

 • Podstawa prawna:
Art. 31. ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 199)
 • Zakres gromadzonych informacji:
- numer planu
- tytuł planu miejscowego
- uchwała Rady Miejskiej
- Publikacja

 • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie bez ograniczeń

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Podstawa prawna:
Art. 31. ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 199)
 • Zakres gromadzonych informacji:
- nazwa i adres wnioskodawcy
- numer działki
- obręb
- wnioskowane przeznaczenie
- zgodność ze studium

 • Zasady udostępniania danych:
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na:
1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.),
2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw.,
3. art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. zm.),
4. art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

metryczka


Wytworzył: RGP (16 listopada 2015)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (19 listopada 2015, 11:01:25)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854