Biuro Obsługi Mieszkańców

1. Rejestr korespondencji przychodzącej

 • Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 • Zakres gromadzonych informacji:

liczba porządkowa, nazwa jednostki organizacyjnej lub nazwisko interesanta;data pisma;znak pisma;data wpływu; określenie sprawy;termin załatwienia;pismo przydzielono/podpis odbiorcy, uwagi o załatwieniu

 • Zasady udostępniania danych:

jawny, w odniesiu do danych osobowych chronione są Ustawą o ochronie danych osobowych


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej

 • Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji o publicznej oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nr 81/2011 z dnia 09 czerwca 2011r.

 • Zakres gromadzonych informacji:

Liczba porządkowa, nazwisko i imie wnioskodawcy, data wpływu wniosku do urzędu, przedmiot wniosku, wydział załatwiający, wymagany termin odpowiedzi, data udzielenia odpowiedzi i znak pisma ( decyzji), uwagi

 • Zasady udostępniania danych:

jawny


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Rejestr skarg i wniosków

 • Podstawa prawna:

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( art. 254)  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Zarządzenie Burmistrza nr 166/2013

 • Zakres gromadzonych informacji:

liczba porządkowa, data wpływu, imie i nazwisko, nazwa intytucji, adres ,przedmiot skargi i wniosku; data zlecenia załatwienia; komu zlecono załatwienie, termin załatwienia, sposósb załatwienia, kogo zawiadomiono, uwagi

 • Zasady udostępniania danych:

Dane osobowe chronione ustawą o ochronie danych osobowych


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Zakres gromadzonych informacji:

nazwa przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, nazwa punktu sprzedaży, numer zezwolenia, rodzaj alkoholu, termin ważności zezwolenia

 • Zasady udostępniania danych:
jawny, w odniesieniu do danych osobowych chronione są Ustawą o ochronie danych osobowych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

 • Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014r. O usługach turystycznych oraz Roporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 • Zakres gromadzonych informacji:

określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie; nazwę i adres obietu; informację o stałym i sezonowym charakterze świadczenia usług wraz z podaniem czasu trwania sezonu

 • Zasady udostępniania danych:
jawny

metryczka


Wytworzył: BOM (9 lipca 2015)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (9 lipca 2015, 08:40:12)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (10 lipca 2015, 07:56:56)
Zmieniono: rejestry 3,4

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 877