Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

I.    Wyborca

- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały
   (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
- wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający
   poza miejscem wpisania do rejestru,
- nigdzie niezamieszkały

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r., złoży
w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek
o dopisanie do spisu wyborców – załącznik nr 1.

We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze
   wyborców),
- adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

II.    Żołnierze

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę
w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa , Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 22 września 2019 r. do dnia
30 września 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów,
tj. do dnia 11 października 2019 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Załącznik nr 1 - wniosek o dopisanie do spisu wyborów - czasowe przebywanie (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Magdalena Dankowska (13 września 2019)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (13 września 2019, 14:04:16)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247