Zmiana obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz przedkładanie marszałkowi województwa „wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystanie ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku.
Ponadto zniesiony został obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Od 2013 r. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekroczy kwoty 800 zł.
Należy przypomnieć, iż zaległe opłaty oraz przedmiotowe wykazy za okres od II półrocza 2007 r. do II półrocza 2012 r. należy naliczać i sporządzać w systemie półrocznym.  
Reasumując powyższe - wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2013r. oraz opłaty należy uiścić w terminie do 31 marca 2014r.

Przygotowany wykaz należy wysłać na adres:
                       Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
                       Plac Teatralny 2
                       87-100 Toruń
Opłatę z tytułu korzystania ze środowiska należy uiścić na poniższy rachunek:
                       Województwo Kujawsko-Pomorskie
                       Bank PKO BP S.A.
                       Oddział 2 w Toruniu
                       60 1020 5011 0000 9602 0119 6195 – Fundusz Ochrony Środowiska
z dopiskiem jakiego rodzaju opłaty oraz okresu dotyczy przedmiotowa wpłata.

Pozostałe informacje  są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod adresem: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (17 czerwca 2013)
Opublikował: Anna Nowak (17 czerwca 2013, 12:22:21)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2701