Realizacja ochrony powietrza w gminie w 2012 r.


Gmina Nakło nad Notecią realizowała w 2012r. program ochrony powietrza na terenie gm. Nakło nad Notecią w następujący sposób:
- bezpośrednio - poprzez sprzątanie ulic w mieście.
Prace w tym zakresie wykonywane były przez pracowników Zakładu Robót Publicznych co dwa dni, wg ustalonego harmonogramu.
- pośrednio - poprzez wsparcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nakło n.Not. w zakresie stężenia pyłu PM10.
  Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr VIII/151/2011 Rady Miejskiej w Nakle n.Not. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, na terenie miasta dofinansowywano inwestycje związane z modernizacją ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych i użytkowych.
  W 2012r. zrealizowano 23 wnioski o dofinansowanie działań polegających na modernizacji ogrzewania i wydatkowano na ten cel 53.500 zł, z czego 20.000 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z budżetu powiatu nakielskiego.
  Dzięki temu osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych w postaci zmiany systemu ogrzewania dot. powierzchni mieszkalnej wynoszącej 2.383,30 m2:
- w 11 lokalach mieszkalnych zmiana systemu ogrzewania przyczyniła się do zastąpienia 31 szt. pieców domowych kaflowych, węglowych instalacją pieca dwu funkcyjnego zasilanego gazem,
- w 10 lokalach mieszkalnych nastąpiła modernizacja systemu ogrzewania polegająca na wymianie 10 szt. starych piecy węglowych centralnego ogrzewania na instalacje zasilane gazem,
- w 3 lokalach mieszkalnych nastąpiła modernizacja systemu ogrzewania polegająca na wymianie starego pieca co. węglowego na instalacją centralnego ogrzewania z nowoczesnymi piecami retortowymi na paliwo stałe,
- w 3 lokalach mieszkalnych nastąpiła modernizacja systemu ogrzewania polegająca na wymianie starego pieca co. węglowego na nowoczesne piece węglowe.
Omawiane działania w sposób ciągły przyczyniają się do osiągnięcia efektu  ekologicznego, gdyż wymiana starych kotłów węglowych na nowsze (o wyższym stopniu sprawności) oraz wykorzystujące ekologiczne nośniki energii powoduje:
·  obniżenie zawartości pyłu w powietrzu i poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nakło nad Notecią,
· wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza,
· popularyzację ekologicznych źródeł energii cieplnej,
  Ponadto przeprowadzono na terenie całej gminy akcję informacyjno-edukacyjną na terenie gminy pn. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci !” poprzez rozpowszechnianie stosownych plakatów.   Za pomocą lokalnych mediów (prasa, radio) oraz strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przekazywano informacje nt. szkodliwości spalania odpadów.
  W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej sfinansowano i zorganizowano dwa spektakle ekologiczno-teatralne pt. „O Piecyku i Kurzyku”. Adresowany był on dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
  Powyższe przedsięwzięcia przyczyniły się niewątpliwie to do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców.metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (18 lipca 2013)
Opublikował: Anna Nowak (18 lipca 2013, 12:32:18)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2162