Nowy plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią


Informujemy, że dnia 30 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła uchwałę nr XXIII/482/2016 w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią".
Uchwała wraz z programem (3449kB) pdf

Pierwszy „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nakło nad Notecią” został  przyjęty uchwałą nr XIII/226/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Ze względu na to, że instytucje finansujące realizację inwestycji zawartych w PGN wymagają, aby przedmiotowy dokument został sprawdzony przez doradcę energetycznego WFOŚ i GW w Toruniu, dokonano w dokumencie poprawek dotyczących uzupełnienia bazowej inwentaryzacji emisji o emisję wynikającą z użytkowania gminnych środków transportu, dostosowania struktury dokumentu i szczegółowość zapisanych w nim planowanych inwestycji, uszczegółowiono harmonogram ich realizacji.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (zwany dalej PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, służącej zapewnieniu korzyści: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących z działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń. Kluczowym elementem PGN jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Plan zawiera strukturę działań mających przyczynić się do osiągnięcia celów znajdujących odzwierciedlenie na różnych szczeblach decyzyjnych. W perspektywie europejskiej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej sprzyjać powinien spełnieniu celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020:
-redukcji o 20 % emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
-zwiększeniu o 20 % udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski wskaźnik ten został obniżony do 15 %);
-zwiększeniu o 20 % efektywności energetycznej.
Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014-2020 m.in. na termomodernizację budynków, wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania czy wdrażania odnawialnych źródeł energii.
Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pla przedmiotowego programu.
opinia RDOŚ (232kB) pdf
opinia PWIS (59kB) pdf
Informacja o odstąpieniu od sooś (301kB) pdf

Przyjęty program został pozytywnie zweryfikowany przez  doradcę energetycznego WFOŚ i GW w Toruniu
Treść dokumentu weryfikacyjnego (47kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (20 lipca 2016)
Opublikował: Anna Nowak (20 lipca 2016, 08:23:23)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: Anna Nowak (20 lipca 2016, 09:10:20)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030