Program ochrony powietrza


   Gmina Nakło nad Notecią objęta jest programem ochrony powietrza (POP) dla strefy kujawsko-pomorskiej, w której stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu. Strefa kujawsko-pomorska obejmuje obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego za wyjątkiem aglomeracji bydgoskiej, Torunia i Włocławka.
  Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku:
 -  ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu (załącznik 4),
- ze względu na ozon (załącznik 5).
  Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy wpisywać się w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.
  Program jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza na terenie strefy kujawsko-pomorskiej. Wiąże się z tym konieczność identyfikacji przyczyn ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz rozważenia możliwych sposobów ograniczenia ich emisji.

POP_strefa_kujawsko-pomorska - PM10, benzen, arsen.pdf (6093kB) pdf
POP_strefa_kujawsko-pomorska_ozon.pdf (3311kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (18 lipca 2013)
Opublikował: Anna Nowak (18 lipca 2013, 11:24:47)

Ostatnia zmiana: Anna Nowak (18 lipca 2013, 11:45:14)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3503