Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Wykonanie opracowania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią” (PGN) wraz z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji realizowanej w ramach projektu „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie w związku z tym, że zawiera ono błąd polegający na zastosowaniu kryterium oceny ofert, odnoszącym się do właściwości wykonawcy, co jest niezgodne z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz Zasadą Konkurencyjności. {s} 

zamówienie na:

Transport i utylizację przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 6 listopada 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Zapytanie ofertowe zostało unieważnione 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią – Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.48.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym że ceny ofert przekraczają kwoty na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.47.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 23 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważnione zostaje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią – Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.41.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.33.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Usługa odzysku/utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 21 maja 2019  14:00
przyczyna unieważnienia: Zapytanie ofertowe zostało unieważnione 

zamówienie na:

Usługa odbioru i poddania odzyskowi odpadów komunalnych o kodzie 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz odpadów komunalnych o kodzie 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - zmagazynowanych w PSZOK, a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 21 maja 2019  14:00
przyczyna unieważnienia: Zapytanie ofertowe zostało unieważnione 

zamówienie na:

dzierżawę niezabudowanej nieruchomości pod uruchomienie kawiarenki letniej

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: ZID.7226.64.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2019
wartość: mniejsza niż kwoty określonej w ar. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniono - znaczny wzrost ceny 

zamówienie na:

usługi społeczne pn: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania - domu objętych pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
nr sprawy: MGOPS.251.1.2019
wartość: mniejsza niż kwoty określonej w art 138o ust. 2-4 Pzp
termin składania ofert: 12 lutego 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)