Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »zamówienie na:

świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w 2013 r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.20.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 28 grudnia 2012  09:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

zamówienie na:

dostawę 139 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024 dla placówek oświatowych z terenu gminy w Nakle nad Notecią

zamawiający: Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji przy ul. Bol. Krzywoustego 7A w Nakle naa Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOOR.IK.-341-1/2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

usuwanie odpadów stałych i płynnych na obszarze Miasta i Gminy Naklo nad Notecią w roku budżetowym 2013.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.19.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: n.d.
wartość: n. d.
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

dostawę artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, nabiału, ryb, owoców i warzyw, ziemniaków i pieczywa dla stołówki Gimnazjum Nr 4 na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią.

zamawiający: Gimnazjum Nr 4, os.Łokietka 15; 89-100 Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Gim4-L.dz.341/2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania w części I i VI 

zamówienie na:

oczyszczanie ulic – wywóz nieczystości z koszy ulicznych na obszarze miasta i gminy w Nakle nad Notecią w roku budżetowym 2013.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.18.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.8 pzp.
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawa paliwa dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią na rok 2013

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.8 pzp.
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  07:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze miasta i gminy Nakło nad Notecią w roku budżetowym 2013.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.17.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

udzielenie Gminie Nakło nad Notecią kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 2 113 770 zł ( słownie: dwa miliony sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100 na zapewnienie ciągłości finansowania realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku do Uchwały Nr XXII/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.17.2012
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust.8 pzp.
termin składania ofert: 17 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

badanie bilansu za 2012 rok

zamawiający: Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: ogłoszenie o naborze ofert
nr sprawy: n. d.
wartość: n. d.
termin składania ofert: 2 listopada 2012  14:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

Na przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie opiekuna osób starszych chorych i niepełnosprawnych realizowanego w ramach projektu systemowego Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 222013 - 2012
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.
termin składania ofert: 26 października 2012  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku w oparciu o opracowaną koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy wraz z pozwoleniem na budowę

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.15.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 19 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę artykułów biurowych w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.14.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 18 października 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wykonanie zadania pod nazwą: „ Remont jezdni ul. Przemysłowej w Paterku gm. Nakło nad Notecią długości 164 mb”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 272.13.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 11 października 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wykonanie zadania pod nazwą „ Remont ( modernizacja) pokrycia dachowego na obiekcie Zespołu Szkół w Występie (pokrycie dachowe budynku głównego)”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.12.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 10 października 2012  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku użyteczności publicznej – Centrum Ekologiczno-Kulturalnego zlokalizowanego w Trzeciewnicy na działce Nr 135/2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.10.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 3 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę jezdni ulicy Polnej w Nakle nad Notecią.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.11.2012
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 3 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty w części II i IV przedmiotu zamówienia. Unieważnienie postępowania w części I i w części III zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

zamówienie na:

zakup nowej koparko-ładowarki marki CASE 580T z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: poniżej progów określonych w art. 132 PZP
termin składania ofert: 28 września 2012  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) nad realizacją zadania pn. Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 ( Rogoźno-Tuchola)

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieogranicozny
nr sprawy: ZP. 272.07.2012
wartość: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp.
termin składania ofert: 28 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »