Opłata za użytkowanie wieczyste01.07.2020

Opłata za użytkowanie wieczyste

01.07.2020

INFORMACJA W SPRAWIE ROCZNEJ OPŁATY
 Z TYTUŁU  UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

 
W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:
 
 
Art. 15j ust. 1
„1. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
 
Art. 15j ust. 3
„3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. także w przypadku ustalenia wcześniejszego terminy zapłaty na podstawie art.71 ust. 4 zdanie trzecie* ustawy z dnia 21 sierpnia  o gospodarce nieruchomościami.”

*(art.71 ust 4. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.)
 
 
(zmiana terminu wynika z art. 77 pkt 17 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Dz. U z 2020 r. poz. 1086)

metryczka


Wytworzył: Hanna Kozłowska (1 lipca 2020)
Opublikował: Kamila Król (1 lipca 2020, 15:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209